איסור פיטורים במהלך הריון

חוק עבודת נשים אוסר באופן אבסולוטי על פיטורי עובדת במהלך הריונה אם העובדת מועסקת אצל אותו מעביד או באותו מקום העבודה יותר מששה חודשים, ללא קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה.איסור פיטורים במהלך הריון

באדיבות ויצו

הכלל

חוק עבודת נשים אוסר באופן אבסולוטי על פיטורי עובדת במהלך הריונה אם העובדת מועסקת אצל אותו מעביד או באותו מקום העבודה יותר מששה חודשים, ללא קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה.

בכל מקרה בו ירצה מעביד לפטר עובדת בהריון שעבד הלמעלה מששה חודשים, הוא יהיה חייב לבקש היתר ממשרד העבודה והרווחה בטרם הפיטורים.

כמו כן, האיסור על פיטורים חל ללא קשר לסיבת הפיטורים, לדוגמא:

אף אם מקום העבודה /הסניף/המחלקה נסגר וכל העובדים פוטרו-המעביד
חייב קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה כלפי העובדת בהריון.


האיסור בחוק נכון לגבי עובדות קבועות, זמניות וארעיות כאחד.

אם המעביד לא ידע על הריונה של העובדת בטרם הפיטורים, אך היא יידעה אותו
על ההריון לאחר מכן, המעביד חייב בקבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה.

במקרה שאישה עבדה פחות משישה חודשים, יחול חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אשר אוסר לפטר עובדת עקב הפלייה מחמת היותה בהריון.

חשוב לציין, כי ההגנה על האשה מפני פיטורים בהריון ע"פ חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה הינה מצומצמת יחסית להגנה המוקנית לה בחוק עבודת נשים, שכן בחוק עבודת נשים נקבע כי לא ניתן לפטר בכל מקרה ללא קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה, ומעביד העובר על כך עובר עבירה פלילית.

החריג

היתר פיטורים במקרה של עובדת שעבדה למעלה מששה חודשים

על המעסיק המעונין לפטר עובדת במהלך הריונה, לפנות לממונה על חוק עבודת נשים מטעם משרד העבודה והרווחה, בבקשת היתר לפיטורי העובדת.

החוק קובע כי לא יינתן היתר פיטורים למעביד אם הפיטורין קשורים להריון של העובדת. נטל ההוכחה כי הפיטורים אינם קשורים להריון מוטל על המעביד. אולם, רצוי מאוד כי העובדת תביא לחקירה במשרד העבודה מסמכים וראיות שונים המעידים על הקשר בין הפיטורים להריון, במידה והיה קשר כזה, וכי תספר על כך בחקירתה.

ההליך במשרד העבודה והרווחה

על משרד העבודה והרווחה לשלוח לעובדת את בקשת המעביד, ולאחר מכן לזמן לחקירה תחילה את המעביד ואח"כ את העובדת. במידה והעובדת לא קיבלה את בקשת המעביד, זכותה לבקש אותה ממשרד העבודה והרווחה ולקבלה זמן מספק לפני חקירתה, כדי שתוכל לבוא מוכנה.

קיים איסור על חקירות טלפוניות בשום מקרה!

חקירה תעשה ע"י מפקחת ממשרד העבודה והרווחה בצורה של שאלות ותשובות, ולכן קיימת חשיבות רבה כי המפקחת תרשום את כל דברי העובדת בפרוטוקול.

יש לעובדת זכות לדרוש את פרוטוקול חקירת המעביד על מנת שתוכל להגיב בכתב על דבריו, בטרם תתקבל החלטת משרד העבודה והרווחה.

מומלץ להכין תגובה בכתב למשרד העבודה והרווחה המפרטת את ההתייחסות לכל טענות המעביד בבקשתו ובפרוטוקול חקירתו, את גירסת העובדת ואת הקשר בין הפיטורים להריון (במידה והיה קשר כזה). יש להגיש את התגובה בדחיפות, ורצוי בעת החקירה של העובדת.

כל עוד לא נתקבל היתר לפיטורי העובדת - הפיטורין בטליםוהעובדת זכאית להמשיך לקבל שכר, גם אם המעביד אינו מעוניין בעבודתה בפועל.

במידה והמעביד פיטר את העובדת במהלך הריונה ולא פנה למשרד העבודה והרווחה – באפשרות העובדת גם להגיש תלונה למשרד העבודה והרווחה ולמשרד התעשייה והמסחר ו/או לפנות לבית הדין לעבודה כנגד המעסיק.

במידה וניתן היתר לפיטורי העובדת על ידי משרד העבודה והרווחה, באפשרותה של העובדת גם לדרוש שימוע מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, ו/או לפנות לבית הדיןלעבודה.

עבירה פלילית - מעביד שלא פעל לפי החוק צפוי לקנס ו/או למאסר.

חוזה עבודה שהסתיים במידה וחוזה עבודה של עובדת, המועסקת בחוזה עבודה לתקופה קצובה, תם במהלך הריונה, מחייב החוק את חידושו משום שאי חידוש החוזה כמוהו כפיטורים.