זכות הגבר להיעדרות בשל הריון בת זוגו ולידתה

§  עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים לו.זכות הגבר להיעדרות בשל הריון בת זוגו ולידתה

באדיבות ויצו

 

§  עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים לו.

§         עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, ימסור הודעה למעבידו בהצהרה חתומה בידו. כמו כן, יצרף אישור רפואי בדבר הטיפולים, הבדיקות או מועד הלידה של בת הזוג.

§  תנאים

היעדרות עובד מן העבודה תחשב כהיעדרות מזכה, אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:

(1)   ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר ובמקרה של הפלה, גם במשך לא יותר מ- 24 שעות מתום ביצועה.

(2)   ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות, אף שלא כרוך בהם סיכון לחיי האשה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור.

(3)   נוכחות בלידה; לעניין זה, "לידה" – מתחילת הופעתם של צירי הלידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

 

לתשומת לב הגבר - שבעת הימים הם במסגרת תקופת ההריון עד לרגע הלידה, כולל 24 השעות לאחר הלידה בלבד!

לא ניתן לנצל את הימים הללו מעבר ל- 24 שעות מתום הלידה.