חופשת לידה בתשלום ואיסור הפיטורים

א. חופשת לידה

§                    כל עובדת תצא לחופשת לידה של 14 שבועות. החריג: כשהעובדת חלקה עם בעלה את חופשת הלידה.חופשת לידה בתשלום ואיסור הפיטורים

באדיבות ויצו

 

א. חופשת לידה

§                    כל עובדת תצא לחופשת לידה של 14 שבועות. החריג: כשהעובדת חלקה עם בעלה את חופשת הלידה.

§                    במקרים מיוחדים ניתן להאריך את חופשת הלידה, כפי שיובהר בהמשך. לגבי חופשה ללא תשלום – ראו בהמשך.

§                    העובדת זכאית להקדים את היציאה לחופשת לידה עד שישה שבועות לפני יום הלידה המשוער.

§                    לגבי דמי הלידה – ראו בהמשך. יובהר, כי  יציאה לחופשת לידה אינה מקנה אוטומטית זכאות לדמי לידה מביטוח לאומי, אלא יש לעמוד בתנאים הקבועים בחוק.

§                    אסור להעסיק את היולדת בזמן חופשת הלידה.

 

צבירת זכויות בחופשת לידה:

חופשת לידה נחשבת כוותק לעניין צבירת זכויות שונות (פיצויי פיטורים, דמי הבראה, הודעה מוקדמת).

לגבי תשלומים להבטחת פנסיה והשתלמות בחופשת לידה-

עובדת הזכאית לדמי לידה, אשר עבדה אצל מעבידה כל ההריון וגם 6 חודשים לפחות לפני תחילת ההריון, והיא ומעבידה או מעבידה בלבד נהגו לשלם תשלומים להבטחת פנסיה או לקרן השתלמות – על המעביד להמשיך לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה, ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפה לעבוד בתקופת חופשת הלידה.

 

יובהר כי מעביד אינו חייב להמשיך לשלם בזמן חופשת הלידה אם לעובדת יש רק קופת גמל או ביטוח מנהלים שאין בו אלמנט קצבה (כלומר ביטוח מנהלים מסוג הוני). 

 

ב. פיצול חופשת לידה והארכתה

עובדת שילדה יותר מילד אחד באותה לידה תוכל להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים עבור כל ילד החל מהילד השני . בנוסף לכך:

אם חלתה העובדת במהלך חופשתה ואושפזה בבית החולים יותר משבועיים, או שתינוקה זקוק לאישפוז מעל שבועיים- היא תהיה זכאית:

§                    להארכת חופשתה עד לארבעה שבועות נוספים (לפי תקופת האישפוז).  עליה למסור הודעה למעביד על כך בכתב 4 ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לחזור לעבודה, בצירוף אישור מביה"ח על תקופת האישפוז.

§                    לפצל את חופשתה באופן שלפחות שלושה שבועות יהיו בסמוך ללידה, והשבועות הנותרים יחלו עם סיום האשפוז או במהלכו.

 

עליה למסור הודעה למעביד על כך בכתב 4 ימים לפחות לפני המועד שהיא מבקשת לחזור לעבודה, בצירוף אישור מביה"ח על תקופת האישפוז. במידה ותקופת האשפוז עולה על שלושה שבועות – תידרש הודעה למעביד של 8 ימים לפחות לפני המועד שבו היא מבקשת לחזור.

 

יולדת שהאריכה או פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוזה או האשפוז של הנולד, כאמור, תודיע זאת גם למוסד לביטוח לאומי מוקדם ככל האפשר, בצירוף אישור ביה"ח.

 

ג. איסור הפיטורים

אסור למעביד לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה, ובתקופה של 60 יום לאחר תום חופשת הלידה.  בתום 60 הימים זכאית העובדת גם להודעה מוקדמת, לפני מועד הפיטורים, ואין לחפוף את ההודעה המוקדמת בתקופת איסור הפיטורים.

כך, במידה והעובדת עובדת מעל שנה (ואין הסכם אישי החל על העובדת) – היא תהיה זכאית ל-30 ימים של הודעה מוקדמת על פי חוק בנוסף ל-60 יום שבהם אסור לפטרה.

 

איסור הפיטורים הינו אבסולוטי בתקופה זו – כך שהמעביד אינו יכול לפנות לקבל היתר פיטורים ממשרד העבודה והרווחה.

יודגש, כי נוכח איסור הפיטורים, גם מעביד שאינו חפץ בעבודתה בפועל של העובדת לאחר חופשת הלידה – יהיה חייב לשלם לה עבור 60 הימים ועבור ימי ההודעה המוקדמת המגיעים לה בנוסף.

 

ד. חוזה עבודה שהסתיים

במידה וחוזה עבודה של עובדת, המועסקת בחוזה עבודה לתקופה קצובה, תם במהלך תקופת איסור הפיטורים, מחייב החוק את חידושו משום שאי חידוש החוזה כמוהו כפיטורים.

 

ה. אימוץ –

עובדת שאימצה ילד שגילו פחות מ-10 שנים, זכאית לזכויות האמורות בשינויים המחוייבים.

 

ו. במקרה שנולד ולד ללא רוח חיים, זכאית היולדת לחופשת לידה מלאה, אולם היא רשאית על פי אישור רפואי בכתב לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שהחופשה תכלול שלושה שבועות שאחרי הלידה.