על בגידה, הפרכת אבהות וביזיון בית משפט - mamy
  • מחשבון הריון
  • מחשבון ביוץ
  • מחשבון משקל

מחשבון לחישוב תאריך לידה

מחשבון הריון יסייע לך להיות מעודכנת בהתקדמות ההריון שלך. כל שעליך לעשות – הכניסי תאריך ווסת אחרון למחשבון הריון וגלי נתונים על ההריון שלך.

תאריך וסת אחרון

מחשבון לשיעור תאריך ביוץ

מחשבון ביוץ יסייע לך לאתר את מועד הביוץ המשוער בהנחה שהמחזור החודשי שלך סדיר.

תאריך וסת אחרון

משך המחזור החודשי (?)

מחשבון הוספת משקל בהריון

מחשבון זה יסייע לך להעריך האם העליה במשקלך במהלך ההריון תקינה וכמה עוד עלייך לעלות במשקל עד הלידה.
גובה (מטרים, לדוגמה - 64.1מטר)
משקל בתחילת ההריון (ק"ג)
משקל נוכחי (ק"ג)
שבוע הריון (בין שבועות 24-21)

  • שם לתינוק
  • מפגשי בוקר
  • mamymail
alt

פירוש נומרולוגי חינם

הקלידו שם פרטי ומיד תקבלו במייל את הניתוח הנומרולוגי של השם שבחרתם.

alt

מפגשי בוקר חינם

כולכן מוזמנות חינם לזמן איכות עם הבייבי בקניונים ברחבי הארץ.

alt

העובר שלך רוצה לדבר איתך

אמא, בואי הרשמי וקבלי ממני העובר שלך מכתב שבועי ובו מידע על ההתפתחות שלי ועוד...


כנסי לעמוד הפייסבוק שלנו לקבלת המלצות ועדכונים

על בגידה, הפרכת אבהות וביזיון בית משפט

הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
פורסם ב: 04.08.2009

עלפימחקררחבהיקףשנערךבבריטניהנמצאכי1מכל25אבותאיננומגדלאתילדיוהאמיתיים, רובםמבלידעת.תופעהזואינהנחלתםשלהבריטיםבלבד, ומחלוקותסביבאבהותמהוותסוגיהבוערתגם בישראל, הןמבחינההלכתיתוהןמבחינהמשפטיתוכלכלית.מאת: עו"ד רפי שדמי,  מתמחה בתיקי גירושין, הסכמי ממון, צוואות, הסדרת משמורת, טיפול בחטיפת ילדים ועוד


על בגידה, הפרכת אבהות וביזיון בית משפט

עלפימחקררחבהיקףשנערךבבריטניהנמצאכי1מכל25אבותאיננומגדלאתילדיוהאמיתיים, רובםמבלידעת.תופעהזואינהנחלתםשלהבריטיםבלבד, ומחלוקותסביבאבהותמהוותסוגיהבוערתגם בישראל, הןמבחינההלכתיתוהןמבחינהמשפטיתוכלכלית.

לדברירפישדמי, עורךדיןותיקלעניינימשפחה, איןבדיקת הרקמותבאהרקלהוכיחאבהות, אלאגםלהפריךאותה.

לאמזמןהתיר ביתהמשפטבישראללגברלנסות ולהפריךאתאבהותו, ולכפותבדיקתרקמותעלהטועניםלהיותבניוובנותיו.

גם לסירובלבדיקהקיימותמשמעויותמשפטיותשעלולותלהיותמרחיקותלכת. לדבריעו"דשדמי, לסירוב בעל דין לעבור בדיקת רקמות משקל רב ויהא לו השלכה על פסק דין, כיוון שבית המשפט יראה אותו כמעין עד הכובש את עדותו. קרי בעל דין המסרב לעבור בדיקת רקמות יראוהו, בנוסף לראיות נוספות כאב הביולוגי של הטוען לאבהות.

לכן הסרבןעלוללהיחשבכאבלכלדברגםאםלאנערכהלו כל בדיקה. מהיהפרוצדורההמשפטיתוהרפואיתלביצועבדיקתקשרימשפחהבישראל, ומהןהמשמעויותהמשפטיותלהוכחתקשרמשפחתי? על כך בכתבה הבאה.

 

עלפימחקרשנערךלפניכשלוששניםבבריטניה, התבררכי4% מהאבותבאימגדליםילדשאינוילדםהביולוגי, רובםמבלידעת. המחקרשנערךעלפינתוניהםהגנטייםשל600אלףלידות, ובו התגלהכי24אלףמהןהיוכתוצאהמבגידה.

לדבריעו"דרפישדמי, בכדילהוכיחתביעתאבהותוקשרימשפחה -  עלהאב, על האםועל הילדלעבוריחדיו בדיקתרקמותבמעבדהרפואיתמוכרת.

לרובמתעוררתבעייתיותכאשראחדמההוריםמתנגדלביצועבדיקתהרקמותעקבחוסררצונושלאבלהכירבקיומושלהילד, אועקבכךשהאםאיננהמעוניינתשהאביהיהחלקמחייילדה.

 

מהעושיםאםאחדהצדדיםמתנגד?

לדבריעו"דרפישדמי, במקרהבומתעוררתהתנגדותלביצועבדיקתרקמות, רשאיכלאחדמהצדדיםלפנותלביתהמשפטלעניינימשפחה, ולהגישבקשה (עלפיחוקמידעגנטי, תשס"א2000), למתןצושיכפהעלהצדהמתנגדלבצעאתבדיקתהרקמות.

לדבריעו"ד שדמי, סעיף2לחוקמידעגנטימבהירכי "בדיקהגנטיתלהורות" הינה "בדיקהגנטיתלשםקביעתקשרימשפחהשלאדם".

משניתנההחלטהשל ביתהמשפטהכופהעלהצדהמתנגדלבצעבדיקתרקמות, והואלאנשמע, אולאממלאאחרהחלטתביתהמשפט, ישלהגישתביעהלפיפקודתביזיוןביתמשפט, שהיאתביעהמעיןפליליתבמסגרתהליךאזרחי.

במקרהשכזה, מבהיר עו"ד שדמי,ניתנתלביתהמשפטהסמכותלקבועשבמידהוהצדהמתנגדלאיבצעאתהבדיקה,ניתןיהיהלקנוסאותו, וכןלהורותעלמאסרו.

"יתרעלכן, מהפסיקהניתןללמודשאדםהמסרבלהיבדק, ייחשבהדברלרעתו, כמישכובשאתעדותו, ועלכןקיימיםסיכוייםרביםכיביתהמשפטיקבעאתאבהותורקבשלסירובולבדיקה" אומרעו"דשדמי.

 

האםישחריגיםלחוק?

לדבריעו"דשדמי, במקרהבומתעוררהצורךלבצעבדיקתרקמותכשאחדהצדדיםהינוחסוי, קטיןאופסול-דין,מתעוררתסוגיהמשפטיתאותהישלבחוןעלפינסיבותכלמקרהומקרה, וזאתמפנישסעיף11 (א) לחוקמידעגנטיקובע, שהבדיקהלאתיערך "ללאקבלתהסכמהמדעתשלהנבדק".

במקריםשכאלותלויהההסכמהלביצועהבדיקהבשיקולדעתושלהאחראיעלהחסוי, כלומרהאפוטרופוסשלו.

במקרהבואישההסועדתאתבעלההסיעודימתנגדתלבצעבו בדיקתרקמותאותהדורשתבתושלהסיעודי, יכולההבת, (או יותר נכון, מי שטוענת להיות בתו של האיש),לעתורלביתהמשפטעלמנתשימנה 'אפוטרופוסבדין'.

לדבריעו"דרפישדמילארקבתרחיששכזהקיימתהזכותלבקשמינויאפוטרופוסבדין, אלאגםבכלמקרהאחרבוהאפוטרופוסהחוקימתנגדלביצועהבדיקה, ונוצרניגודאינטרסיםבינולביןהחסוישלו, ובינםלביןהצדהעותרלביצועהבדיקה.

במקרהשכזהעשויביתהדיןלמנותאפוטרופוסלדין, שהואעלפירובעו"דניטראלי, והואזהשיבחןמהיטובתהחסוי, טובתהקטיןאוטובתפסולדין, ולאחרמכןימסוראתחוותדעתולביתהמשפט.


איך
נערכתבדיקת רקמות?

לדבריעו"דרפישדמיבדיקתרקמותמעניקהתוצאהחדמשמעיתוברורהעלהשאלה:האםהגברהואאביושלהילדאולא.

הבדיקההזונעשיתבישראלאךורקבמעבדותמורשות, וזאתרקלאחרשביתמשפטלעניינימשפחההורהלעשותאותה.

בדיקהזואיננהניתנתבחינם, והיאלאכלולהבסלהבריאותשלקופותהחולים.

זיהויהאבהותמבוססעלשלושבדיקותשונות, המבוצעותכלאחת עלידיצוותרפואישונה.  הבדיקההראשונההיאבדיקהלסיווגרקמות; הבדיקההשנייההיאזיהויסימניד.נ.א., והבדיקההשלישיתהיאסיווגקבוצותדם.
הצוותיםהרפואייםמקפידיםבמהלךהבדיקהעלזיהוייםהוודאיוהמדויקשלהנבדקים.

שלושתהנבדקים,שהםעלפירובהאם, הילדוהגברהנתבעכאב - באיםיחדיואלהמעבדההמורשית, גםאםיחסיהםמתוחיםומעורערים.

הנבדקיםנמצאיםכלעתהבדיקהבאותוהחדר, בו שוהות גםשתיעובדותמעבדה.

 

מההמשמעויותשלבדיקתרקמותחיוביתוהכרהבאבהות?

לדבריעו"דשדמי, לביצועבדיקתרקמותולהכרהבאבהותו של אדם, קיימותהשלכותרבותהןעלההוריםוהןעלהילד.

תוצאותיהשלבדיקתרקמותטומנותבחובןזכויותוחובותרבים שלההורהכלפיילדו. כךלמשל, האביחויבבתשלוםמזונותלבנואולבתועדהגיעםלגיל18, אךמנגדיהאזכאילהסדריראייהולמעורבותבחייהילדעלכלהמשתמעמכך.

כמוכן, בדיקתרקמותעשויהלבואביוזמתהילד, עקברצונווזכותולדעתמיהםאביוואמוהביולוגיים. כאשרמוכחתאבהותבבדיקתרקמותניתנתלצאצאזכותלרשתאתהוריו, ועלסמךבדיקהזוהואיכוללדרושחלקמעיזבונם.

כמוכן, לבדיקותאלהעשויותלהיותהשלכותרפואיותמרחיקותלכת, עקבאיתורמחלותאובעיותגנטיות,ומהן גם עשויות להיגזר דרכי טיפולשישלהעניקלצאצאים.
למעלה alt
הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
קבלי טיפים והמלצות למייל

עקבי אחרינו