פיטורי נשים בגין טיפולי פוריות והרעת תנאיהן - mamy
  • מחשבון הריון
  • מחשבון ביוץ
  • מחשבון משקל

מחשבון לחישוב תאריך לידה

מחשבון הריון יסייע לך להיות מעודכנת בהתקדמות ההריון שלך. כל שעליך לעשות – הכניסי תאריך ווסת אחרון למחשבון הריון וגלי נתונים על ההריון שלך.

תאריך וסת אחרון

מחשבון לשיעור תאריך ביוץ

מחשבון ביוץ יסייע לך לאתר את מועד הביוץ המשוער בהנחה שהמחזור החודשי שלך סדיר.

תאריך וסת אחרון

משך המחזור החודשי (?)

מחשבון הוספת משקל בהריון

מחשבון זה יסייע לך להעריך האם העליה במשקלך במהלך ההריון תקינה וכמה עוד עלייך לעלות במשקל עד הלידה.
גובה (מטרים, לדוגמה - 64.1מטר)
משקל בתחילת ההריון (ק"ג)
משקל נוכחי (ק"ג)
שבוע הריון (בין שבועות 24-21)

  • שם לתינוק
  • לוח אירועים mamy
  • mamymail
alt

פירוש נומרולוגי חינם

הקלידו שם פרטי ומיד תקבלו במייל את הניתוח הנומרולוגי של השם שבחרתם.

alt

מפגשי בוקר חינם

כולכן מוזמנות חינם לזמן איכות עם הבייבי בקניונים ברחבי הארץ.

alt

העובר שלך רוצה לדבר איתך

אמא, בואי הרשמי וקבלי ממני העובר שלך מכתב שבועי ובו מידע על ההתפתחות שלי ועוד...


כנסי לעמוד הפייסבוק שלנו לקבלת המלצות ועדכונים

פיטורי נשים בגין טיפולי פוריות והרעת תנאיהן

הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
פורסם ב: 09.09.2008

איסור פיטורי נשים העוברות טיפולי פוריות או טיפולי הפריה מעוגן בישראל בשני חוקים. אף על פי כן, נשים העוברות טיפולי פוריות ו/או הפריה מפוטרות, וזאת בשל היעדרויותיהן בגין הטיפולים ו/או הבדיקות הרפואיות הממושכות. דעי זכויותיך.מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ, כהן & הרשקוביץ',  משרד עורכי דין ומגשרים, מתמחים בזכויות נשים בעבודה.

 


פיטורי נשים בגין טיפולי פוריות והרעת תנאיהן

איסור פיטורי נשים העוברות טיפולי פוריות או טיפולי הפריה מעוגן בישראל בשני חוקים: חוק עבודת נשים, התש"יד-1954 (להלן: חוק עבודת נשים) וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988.

אף על פי כן, נשים העוברות טיפולי פוריות ו/או הפריה מפוטרות, וזאת בשל היעדרויותיהן בגין הטיפולים ו/או הבדיקות הרפואיות הממושכות.

במצבים אחרים מעסיקים נוהגים לפגוע בהיקף משרה או בתנאי העבודה של נשים העוברות טיפולי פוריות ו/או הפריה, גם זאת בשל ההיעדרויות מהעבודה.

 

אחת מהסיבות לפיטוריהן או לפגיעה בתנאי עבודתן של נשים העוברות טיפולי פוריות ו/או ההפריה הינה, שהן אינן מספרות למעסיקיהן שהן עוברות טיפולי פוריות ו/או הפריה ומעדיפות לשמור את הטיפולים בסוד, למרות שהטיפולים מצריכים היעדרות מהעבודה. לפיכך העובדות לא מיידעות מראש את המעסיק שלהן על היעדרויותיהן עקב הטיפולים ובמקום זאת מביאות לו אישורי מחלה שונים.

זאת גם הסיבה שבגללה, נשים רבות העוברות טיפולי פוריות ו/או הפריה, מנסות ומשתדלות לעבור את הטיפולים ו/או הבדיקות הרפואיות, בשעות שאינן שעות עבודה וזאת עקב חוסר המודעות לזכויות המוענקות להן מכוח חוק עבודת נשים בכלל ומכוח סעיף 7(ג)(4) בפרט.

 

זכותה של העובדת להיעדר מהעבודה עקב טיפולי פוריות ו/או הפריה בא לידי ביטוי בסעיף 7(ג)(4) לחוק עבודת נשים לפיו עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות ו/או הפריה, אם אישר זאת הרופא המטפל בכתב, כי הטיפול מחייב זאת. במידה ואישור זה נתקבל, תחול החובה על העובדת  העוברת טיפולי פוריות, להודיע מראש למעסיקה, על ההיעדרות הצפויה בשל הטיפולים.

תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל הפריה ופריון) תשנ"א- 1990,  קובעות כי תקופת ההיעדרות המותרת לעניין סעיף 7(ג)(4) לחוק עבודת נשים לא תעלה בכל סדרה של טיפולים על:

  1. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים- 16 ימים
  2. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים- 20 ימים

 

אולם חשוב להבהיר, כי זכאות זו מותנית בכך שהעובדת הודיעה על כך מראש למעסיקה.

יתרה מזאת, דינה של היעדרות בשל טיפולי פוריות כדין היעדרות מפאת מחלה, דהיינו העובדת תהיה זכאית לדמי מחלה בגין תקופת ההיעדרות בכפוף למכסת הימים המותרת.

סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים קובע כי לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות בימי היעדרה מהעבודה ובתנאי כמובן שהעובדת הציגה בפני המעסיק אישורים רפואיים על הצורך בהיעדרות מהעבודה עקב הטיפולים.

מסעיף זה עולה בעייתיות מסוימת, שכן איסור הפיטורים מתייחס רק לטיפולים  שנעשו בימי היעדרות מהעבודה. הלכה למעשה, נוצר מצב שעובדת לא תהא מוגנת מפני פיטורים, אם טיפולי הפוריות ו/או ההפריה נעשו שלא בשעות העבודה.

 

הכלל הוא שאסור לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות ו/או הפריה בגלל היעדרויותיה, אולם לכלל זה יש חריג והוא, שעל מנת לפטרה, יש צורך בקבלת היתר משר התעסוקה המסחר והתעשייה [להלן: שר התמ"ת]. היתר כזה יינתן רק במידה והממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת ישוכנע כי הפיטורים אינם קשורים להיעדרות העובדת עקב טיפולי הפוריות ו/או הפריה. נטל ההוכחה, להוכיח כי הפיטורים אינם קשורים לטיפולים מוטל על המעביד. על כן, חשוב שאישה שעוברת טיפולי פוריות לשמור את כל האישורים הרפואיים ולהודיע על הטיפולים למעסיקה, שכן אי ידיעת המעסיק על דבר הטיפולים או אי הודעה ו/או הצגת אישורים רפואיים בפני המעסיק יכול שיהיה גורם מכריע להחלטת המעביד לפטר את העובדת.

במצב זה, למעסיק יהא קל להוכיח כי פיטורי העובדת אינם קשורים לטיפולי הפוריות ו/או ההפריה, על סמך הטענה, ולפיה הוא לא ידע שהעובדת עוברת טיפולים מאחר והיא מעולם לא סיפרה לו על כך ואף לא הציגה בפניו אישורים רפואיים הקשורים לטיפולים.

על אף האמור לעיל, בפסיקת ביהמ"ש נפסק כי איסור פיטורי  עובדת העוברת טיפולי פוריות ו/או הפריה, אינו מתייחס לעובדת אשר טיפולי הפוריות ו/או ההפריה לא הצריכו ולא הצדיקו היעדרות מן העבודה. היעדרות עובדת העוברת טיפולי פוריות ו/או הפריה תוצדק רק אם זו קיבלה אישור בכתב של הרופא המטפל.

בנוסף נקבע בפסיקה, כי ההגנה מפני פיטורים בתקופת טיפולי הפוריות אינה חלה על פיטורים במהלך טיפולי הפוריות ו/או הפריה, כשאלה אינם קשורים להיעדרות העובדת. למעסיק יש את האפשרות להוכיח באמצעות הגשת בקשה לקבלת היתר, כי הפיטורים אינם קשורים לטיפולי הפוריות. הגנת יתר על פיטורים לעובדות המקבלות טיפולי פוריות עלולה להפר את האיזון בין זכויות העובדים לבין הפררוגטיבה של המעביד במקום העבודה, ואף עלולה להשפיע לרעה על דפוסי העסקה של נשים בשוק העבודה.

 

ניתן לשער, כי הסיבה לפיטורי אותן נשים עובדות אשר עוברות טיפולי פוריות ו/או ההפריה היא לא בגלל ההיעדרויות ממושכות או עקב הטיפולים עצמם אלא בגלל המחשבה שהן עתידות להיות בהריון בעתיד, מה שעשוי להטיל מעמסה כלכלית על המעסיק. לכן מעסיקים "מקדימים תרופה למכה", ומעדיפים להביא לפיטורי העובדת  כבר בשלב הטיפולים.

 

לסיכום, אם הינך עוברת טיפולי פוריות או הפריה, הודיעי למעבידך על כך והציגי בפניו אישורים מתאימים על מנת שלא תאלצי להיעדר עקב הטיפולים מבלי שתעמוד לך ההגנה מפני פיטורים או פגיעה בתנאי עבודה

לעומת זאת, במידה והתחלת עבודה חדשה ובמקביל את עומדת להתחיל טיפולי פוריות או הפריה, רצוי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום זכויות נשים בעבודה, על מנת להבין כיצד לפעול אל מול המעסיק, זאת לפני שאת פונה למעסיק.

 

חשוב  להבהיר, כי בנוסף לזכותך לקבל הגנה מפני פיטורים ו/או פגיעה בתנאי עבודתך במהלך טיפולייך הינך זכאית להגנה מפני אפליה. לאמור, פיטורים במהלך טיפולים יכולים שיהוו אפליה אסורה.

 

*לשאלות נוספות בנושא זה ניתן לפנות לעו"ד גיא הרשקוביץ.

 

 

 

 

 

 
למעלה alt
הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
קבלי טיפים והמלצות למייל

עקבי אחרינו